Sportnik.se

Allmänna villkor medlem

 (uppdaterad 2010-12-10)

Allmänna villkor för medlem

Sportnik är en Internet-tjänst som i första hand vänder sig till föreningsgrupper, idrottslag, idrottsföreningar och företag. Webbsidorna består dels av en publik del och dels en del som bara inloggade lagmedlemmar har tillgång till.

Genom att acceptera villkoren förbinder sig Medlemmen att följa Sportniks allmänna villkor.

Medlemmen garanterar genom att acceptera villkoren, att endast använda Webbsidorna för att lämna, sätta upp eller ta emot information som kan vara etisk och i övrigt lämplig för ett idrottslag, förening eller företag.

Sportnik har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet på Webbsidorna. Sportnik kan utan föregående meddelande komma att ändra Webbsidornas layout eller utformning i övrigt.

Äganderätten och upphovsrätten till innehållet på Webbsidorna, samt adressuppgifter tillhör kunden, dvs de som har laddat upp innehållet, eller den part som ansvarig administratör företräder. Sportnik AB har ingen skyldighet att kostnadsfritt radera eller överföra uppladdat innehåll till någon part. Sportnik AB får ej överlämna uppladdat innehåll till tredje part utan att innehållsägarens skriftligen har godkänt detta.

Gruppadministratören ansvarar för att Användarna inom gruppen och deras målsmän informeras om villkoren för användningen av Webbsidorna samt att Användarna och deras målsmän ger sitt samtycke till att personuppgifter, t ex namn, adress och bild med namnangivelse, registreras och behandlas på Webbsidorna.

Dessa allmänna villkor gäller till dess de ändras eller ersätts. Därefter gäller automatiskt de nya villkoren, vilka återfinns publicerade på Webbsidorna under "Allmänna villkor". Det åligger Användarna att regelbundet hålla sig informerade om de villkor och instruktioner som meddelas på Webbsidorna.