Sportnik.se

Allmänna villkor grupp/lag

 (uppdaterad 2010-12-10)

Allmänna villkor grupp/lag

Sportnik är en Internet-tjänst som i första hand vänder sig till idrottslag, föreningar och företag. Webbsidorna består dels av en publik del och dels en del som bara inloggade lagmedlemmar har tillgång till.

För att ett idrottslag/grupp och dess medlemmar skall kunna få tillgång till systemet måste en myndig person registrera sig som Administratör i Sportnik, acceptera den av Sportnik fastställda kostnaden för webbsidorna, samt för egen del och på lagmedlemmarnas vägnar förbinda sig att följa de allmänna villkoren och Sportniks instruktioner. Administratören skall registrera fullständiga personuppgifter d.v.s. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefon och mobiltelefon. Administratören skall även registrera föreningens/företagets fullständiga kontaktuppgifter under länken Kontaktinformation i huvudgruppen (gruppen som är överst i grupphiearkin).

När Administratören har registrerat sig själv, sin epostadress, samt lagets fullständiga namn (inkl föreningsnamnet) skickar Sportnik via epost en skriftlig bekräftelse inklusive inloggningsuppgifter. Genom att acceptera villkoren förbinder sig ansvarig sajt-administratören att följa Sportniks allmänna villkor.

Administratören garanterar genom att acceptera villkoren, att Användarna/Medlemmarna endast kommer att använda Webbsidorna för att lämna, sätta upp eller ta emot information som kan vara etisk och i övrigt lämplig för en grupp/lag inom en förening.

Sportnik har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet på Webbsidorna.

Sportnik kan utan föregående meddelande komma att ändra Webbsidornas layout eller utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner.

Äganderätten och upphovsrätten till innehållet på Webbsidorna, samt adressuppgifter tillhör kunden, dvs de som har laddat upp innehållet, eller den part som ansvarig administratör företräder. Sportnik AB har ingen skyldighet att kostnadsfritt radera eller överföra uppladdat innehåll till någon part. Sportnik AB får ej överlämna uppladdat innehåll till tredje part utan att innehållsägarens skriftligen har godkänt detta.

Administratören ansvarar för att Användarna och deras målsmän informeras om villkoren för användningen av Webbsidorna samt att Användarna och deras målsmän ger sitt samtycke till att personuppgifter, t ex namn, adress och bild med namnangivelse, registreras och behandlas på Webbsidorna.

Utbetalning av intjänade medel sker på begäran av gruppens Administratör. Utbetalning sker senast 30 arbetsdagar efter Administratörens begäran.

Årsavgifter och övriga kostnader betalas via faktura, som erhålls via webbsajtens ekonomisida (endast för inloggade Administratörer). Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Om fakturan inte betalas inom föreskriven tid äger Sportnik rätt att stänga Webbsidan för administration och medlemsinloggning.

Betalning av sajtavgiften sker i förskott för en period om 12 månader (365 dagar) räknat från startdatumet av Sportniks tjänster (se Våra Tjänster). Inbetalda årsavgifter återbetalas ej vid nedläggning av befintlig grupp/lagsajt eller om gruppen/lagsajten av annan anledning tas bort.

På Administratörens begäran kan gruppen/lagsajten tas bort omedelbart. För att ta bort sin grupp/lagsajt meddelar Administratören det till Sportnik support via e-post.

Som en förutsättning för att Användarna skall få använda Webbsidorna garanterar Administratören att Användarna inte kommer att använda Webbsidorna i något syfte som strider mot lag, dessa allmänna villkor eller Sportniks instruktioner.

Dessa allmänna villkor gäller till dess de ändras eller ersätts. Därefter gäller automatiskt de nya villkoren, vilka återfinns publicerade på Webbsidorna under "Allmänna villkor för förening/företag". Det åligger Användarna att regelbundet hålla sig informerade om de villkor och instruktioner som meddelas på Webbsidorna. När de allmänna villkoren ändras meddelas samtliga administratörer inom Sportnik via mail. Meddelandet skickas till den epostadress som administratören har registrerat på sin sajt.