Sportnik.se

Allmänna villkor förening/företag

 (uppdaterad 2010-12-10)

Allmänna villkor förening/företag

Sportnik är en Internet-tjänst som i första hand vänder sig till föreningar och företag. Webbsidorna består dels av en publik del och dels en del som bara inloggade lagmedlemmar har tillgång till.

För att en förening eller företag och dess medlemmar skall kunna få tillgång till systemet måste en myndig person registrera sig som Administratör i Sportnik, acceptera den av Sportnik fastställda kostnaden för webbsidorna eller teckna ett samarbetsavtal med Sportnik AB, samt för egen del och på lagmedlemmarnas vägnar förbinda sig att följa de allmänna villkoren och Sportniks instruktioner. Administratören skall registrera fullständiga personuppgifter d.v.s. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefon och mobiltelefon. Administratören skall även registrera föreningens/företagets fullständiga kontaktuppgifter under länken Kontaktinformation i huvudgruppen (gruppen som är överst i grupphiearkin).

När Administratören har registrerat sig själv samt förening/företag skickar Sportnik en skriftlig bekräftelse via e-post till registrerad mailadress med inloggningsuppgifter och instruktioner. Genom att acceptera villkoren förbinder sig ansvarig sajt-administratören att följa Sportniks allmänna villkor.

Administratören garanterar genom att acceptera villkoren, att Användarna/Medlemmarna endast kommer att använda Webbsidorna för att lämna, sätta upp eller ta emot information som kan vara etisk och i övrigt lämplig för en förening/företag.

Sportnik har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet på Webbsidorna.

Sportnik kan utan föregående meddelande komma att ändra Webbsidornas layout eller utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner.

Äganderätten och upphovsrätten till innehållet på Webbsidorna, samt adressuppgifter tillhör kunden, dvs de som har laddat upp innehållet, eller den part som ansvarig administratör företräder. Sportnik AB har ingen skyldighet att kostnadsfritt radera eller överföra uppladdat innehåll till någon part. Sportnik AB får ej överlämna uppladdat innehåll till tredjre part utan att innehållsägarens skriftligen har godkänt detta.

Administratören ansvarar för att Användarna och deras målsmän informeras om villkoren för användningen av Webbsidorna samt att Användarna och deras målsmän ger sitt samtycke till att personuppgifter, t ex namn, adress och bild med namnangivelse, registreras och behandlas på Webbsidorna.

Utbetalning av intjänade medel sker på begäran av gruppens Administratör. Utbetalning sker senast 30 arbetsdagar efter Administratörens begäran.

Grupper vars saldo står på minus motsvarande den av Sportnik vid tillfället fastställda faktureringsnivån, erhåller en faktura via webbsajten (endast för inloggade Administratörer) från Sportnik med Betalningsvillkor 15 dagar netto. Om fakturan inte betalas inom föreskriven tid äger Sportnik rätt att stänga Webbsidan för administration och medlemsinloggning.

Betalning sker i förskott för en period om 12 månader (365 dagar) räknat från startdatumet av Sportniks tjänster (se Våra Tjänster). Inbetalda årsavgifter återbetalas ej vid nedläggning av befintligt klubbsystem eller om klubbsystemet av annan anledning tas bort.

På Föreningens begäran kan det klubbsystem som Föreningen ansvarar för tas bort omedelbart. För att ta bort Webbsidor/undergrupper inom ett klubbsystem klickar Administratören på Ta bort-knappen i grupplistan. 

Som en förutsättning för att Användarna skall få använda Webbsidorna garanterar Administratören att Användarna inte kommer att använda Webbsidorna i något syfte som strider mot lag, dessa allmänna villkor eller Sportniks instruktioner.

Dessa allmänna villkor gäller till dess de ändras eller ersätts. Därefter gäller automatiskt de nya villkoren, vilka återfinns publicerade på Webbsidorna under "Allmänna villkor för förening/företag". Det åligger Användarna att regelbundet hålla sig informerade om de villkor och instruktioner som meddelas på Webbsidorna. När de allmänna villkoren ändras meddelas samtliga administratörer inom Sportnik via mail. Meddelandet skickas till den epostadress som administratören har registrerat på sin sajt.