cover

Valberedning

Placera dinLägg till en widget här bred yta

Philip Nestenborg, philip@nestenborg.net , 0734-083157

Mikael Westerberg mikael.westerberg@presentkakan.se, 0706-854299

Timo vant Hoff, timo.vant.hoff@vhutv.com, 0733-334502

 

Om Lindås valberedning

Enligt Lindås stadgar skall valberedningen bestå av 2 till 4 ledamöter. Dessa utses av årsstämman och arbetar för föreningens medlemmar med att följa och utvärdera styrelsens arbete samt att till stämman föreslå lämpliga styrelserepresentanter.

Valberednings arbete
Valberedningen har en av klubbens viktigaste uppgifter. Valberedningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att styrelsen är rätt bemannad för att driva och utveckla Lindås mot de mål och visioner som är uppsatta och samtidigt med beaktande av gällande stadgar och riktlinjer.

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningsstämman. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.

Valberedningens övergripande ansvar är att till Lindås Waves stämma presentera lämpliga kandidater för styrelseledamöter.

Valberedningens arbetsuppgifter:

Valberedningen ska:

 • följa hur såväl styrelsen i sin helhet som enskilda ledamöter fullgör sina uppgifter. Valberedningen ska därvid ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete.
 • bereda föreningens medlemmar möjlighet att komma in med nomineringar till de val valberedningen skall bereda.
 • ge förslag på ledamöter till styrelsen så att styrelsen alltid har bästa möjliga förutsättningar att driva och utveckla Lindås Waves.
 • presentera nomineringar med namn och motivering, på hemsidan inför årsstämman.
 • närvara på årsstämman för att kunna presentera och motivera sina förslag.

Arbetsformer

Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs, eller dokumenteras på annat sätt, så att alla medlemmar före årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits. Förslagsvis läggs arbetsmöten i anslutning till andra aktiviteter i klubben för att marknadsföra valberedningen och dess arbete. T ex kring matcher av lite större karaktär, Lindåsdagen eller annat. Den grundläggande planen för året innehåller 4 arbetsmöten med olika fokus.

 

 1. Uppstart och planering: Det första mötet efter årsstämman är introducerande. Den nya valberedningen samlas för första gången och gör en första planering för året. En första bild av målsättningar och direktiv för arbetet bör också beskrivas för att få en bra start.
 2. Arbetsmöten (1 eller flera)
  Fördjupande möte där man samlas kring prioriterade frågor och följer upp mot årsplanen.
 3. Nomineringsmöte
  En första bruttolista med kandidater/profiler sammanställs. Prioriteringar görs inför fortsatta kontakter. Tänk på att vikten av att ha en tydlig bild att arbeta efter innan sommaruppehållet.
 4. Rekommendationsmöte
  Ett sista möte där valberedningens förslag sammanställs och beskrivs inför årsstämman

Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
FBC SISJÖN