Quantcast

Allmänna villkor

Senast uppdaterade 2015-09-01

Tjänsten

Sportnik är en Internet-tjänst som drivs av Sportnik AB (556786-2593) och vänder sig i första hand till idrottslag, föreningar och organisationer. Tjänsten består av ett digitalt administrativt och kommunikativt system inklusive publika hemsidor.

Parter

I dessa Allmänna villkor benämns idrottslag eller juridisk person (förening eller företag) som ”Kunden” och tjänsten som ”Sportnik”. Medlemmar eller anställda hos Kunden som använder systemet benämns i villkoren som ”Användarna”. I de fall Användarna är minderåriga inkluderas Användarnas målsmän i begreppet Användarna.

Sportnik har rätt att referera till Kunden som kund utan att meddela Kunden.

Tillgång till tjänsten

För ett idrottslag och dess medlemmar skall kunna få tillgång till Sportnik måste en myndig person registrera sig som Administratör i Sportnik och personligen acceptera den av Sportnik AB fastställda kostnaden för Sportnik, samt för egen del och på lagmedlemmarnas vägnar förbinda sig att följa dessa allmänna villkor samt Sportniks övriga instruktioner. Administratören skall registrera fullständiga personuppgifter d.v.s. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefon och mobiltelefon.

För en juridisk person som en förening eller ett företag ska få tillgång till Sportnik gäller att en firmatecknare registrerar sig som Administratör i Sportnik, och för föreningens eller företagets räkning accepterar den av Sportnik AB fastställda kostnaden för Sportnik, samt för egen del och på medlemmarnas/anställdas vägnar förbinda sig att följa dessa allmänna villkor och Sportniks övriga instruktioner. Firmatecknaren skall registrera fullständiga uppgifter för föreningen eller företaget d.v.s. namn, adress, organisationsnummer, e-postadress, telefon och mobiltelefon samt fullständiga personuppgifter för sig själv.

Kunden ansvarar för att Användarna informeras om villkoren för användningen av Sportnik samt att Användarna ger sitt samtycke till att personuppgifter, t ex namn, adress och bild med namnangivelse, registreras och behandlas på Sportnik.

Avgifter

Aktuella avgifter och betalningsvillkor för att få tillgång och använda Sportnik redovisas på www.sportnik.com Om betalning inom föreskriven tid inte görs äger Sportnik rätt att stänga tjänsten för administration och medlemsinloggning.

Publicering av innehåll på Sportnik

Äganderätten och upphovsrätten till innehåll inkl. personregister m.m. som Kunden och Användarna publicerar på Sportnik, tillhör Kunden.

Det är Kundens ansvar att se till att allt material som Kunden och Användarna publicerar på Sportnik följer svensk lag gällande upphovsrätt och kränkande information.

Det är således inte tillåtet att publicera olagligt material med t.ex. rasistiskt eller pedofilt innehåll på Sportnik. Det är heller inte tillåtet att publicera pornografiskt eller material som på annat sätt kan anses vara stötande på Sportnik.

Sportnik AB har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet som Kundens publicerar på Sportnik och Sportnik kan ej ställas till ansvar för detta men Sportnik har om det upptäcks att Kunden bryter mot dessa bestämmelser rätt att med omedelbar säga upp tjänsten utan att Kunden har rätt till återbetalning av några i förskott gjorda betalningar för tillgång till tjänsten.

Sportnik förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material på Kundens hemsida om det strider mot de allmänna villkoren eller anses olämpligt på annat sätt.

Sportnik får ej överlämna uppladdat innehåll till tredje part utan att Kunden skriftligen har godkänt detta

Ändringar av system

Sportnik kan utan föregående meddelande komma att ändra systemets layout eller utformning samt lägga till eller ta bort funktioner.

Den primära informationskanalen för ändringar av systemet är Sportniks supportnyheter på supportsidan.

Ändringar av villkor

Sportnik har när som helst rätt att ändra eller uppdatera dessa villkor, när villkoren senast är uppdaterade visas under rubriken längst upp på denna sida.

Ändringar i villkoren ersätter alla tidigare avtal och villkor. Kunden accepterar de ändrade villkoren genom att fortsätta använda systemet och betala avgiften därför.

Ansvar

Sportnik har mycket hög driftsäkerhet och säkerhet mot intrång men kortare driftstopp kan förekomma och vi förbehåller oss rätten att utan föregående förvarning göra systemuppdateringar m.m. som kan innebära kortare driftstörningar. Kunden äger inte rätt att ställa Sportnik ansvarig för ev. förlorat material pga sådana driftstörningar.

Annonser och information via e-post

Sportnik har alltid rätt att visa annonser på Användarnas personliga sidor och i mobilappen.

I de fall Kunden valt en tjänst som ger Sportnik rätt att visa annonser på publika hemsidor äger Sportnik även rätt att göra detta.

Sportnik förbinder sig att i möjligaste mån begränsa reklam från sådant som kan anses opassande och förbinder sig att omgående utvärdera och ta bort sådan reklam om Kunden eller Användarna påvisar sådan olämplig reklam.

Sportnik äger rätt att genom e-post skicka information och andra budskap till Användarna. Budskap från eventuella samarbetspartners får även skickas via e-post. Användaren kan när som helst avsäga sig från budskap via e-post från Sportnik.

Avtalsperiod och uppsägning av Sportnik

Avtalsperiod för Sportnik är ett kvartal i taget. Om Kunden vill avsluta Sportnik så ska detta meddelas Sportnik AB via telefon eller e-post senast tre månader före nästkommande avtalsperiod.

Efter avslutning raderas all lagrad information. Vid förtida avslutning betalas inga eventuellt inbetalade pengar tillbaka.

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare eller tills att de ändras eller ersätts.