Regler Veteraner

Spelregler för veteranishockey

Supplementregler till Swedish Oldtimers Hockey Ass. (SOHA), Internationella och Svenska
Ishockeyförbundets fastställda spelregler. Supplement gäller veteranishockey och
kompletteras med 2 nya domartecken, dels för kroppstackling och dels för slagskott vilka
båda är förbjudna inom veteranhockeyn. Regelnumreringen hänför sig till Svenska
Ishockeyförbundets regelbok med föl]ande tillägg:

REGEL 203 - Spelarna (Players in uniform)
h) Varje lag bör lista minst 16 spelare, varav 2 målvakter. Max 22 spelare, varav 2 målvakter
skall tillåtas deltaga

REGEL 304 - Spelarens skydd (Protective Equipment)
f) SOHA rekommenderar att varje spelare bär heltäckande skydd eller galler om spelaren
saknar syn på ett av ögonen. Målvakt skall alltid bära gallermask. Skydden skall vara
godkända av Svenska Ishockeyförbundet och försett med dess godkännande märke. Spelaren
som ej är försedd med sådant skydd, skall ej tillåtas deltaga i match.

REGEL 401 - Straff (penalties)
Straffen skall utmätas i effektiv speltid och indelas enligt följande:

REGEL 402 - Mindre Straffet
d) Om någon spelare ådömts det mindre straffet 3 gånger Under samma match skall han
utvisas för återstoden av matchen (matchstraff).
En ersättare skall omedelbart placeras på utvisningsbänken och skall avtjäna straffet, som
om mindre straffet utdömts på honom.
Nr Straff Vid effektiv speltid Vid löpande speltid
1 Mindre straffet 2 min 3 min
2 Lagstraff 2 min 3 min
3 Större straffet 5 min 7 min
4 Straff för olämpligt
uppförande 10 min 12 min
5 Matchstraff 5 min 7 min
6 Straffslag - -
Anm. Enda undantaget från denna regel är när Större Straffet har utdömts för
oavsiktligt spel med hög klubba. Det automatiska Mindre Straffet, gällande
Matchstraff för Osportsligt uppförande, skall också utdömas.

REGEL 507 - Protokollförare (Official Scorer)
e) Protokollföraren skall meddela domaren när en spelare erhåller det Mindre Straffet för 3:e
gången eller ett större straff för andra gången.

REGEL 604 - Kroppstackling (Body Contact)
Mindre eller Större Straffet, skall enligt domarens uppfattning baserad på våldsamheten i
sammanstötningen ådöms varje spelare som avsiktligt kroppstacklar, knuffar eller medvetet
stoppar en spelare genom kroppskontakt.

REGEL 612 - Slagmål eller för hårt spel (Fisticuffs or Roughing)
a) Matchstraff skall ådömas varje spelare som startar ett slagsmål.
b) Mindre straffet skall ådömas den spelare som, efter att ha blivit slagen, ger igen med ett
slag eller försök till slag. Efter domarens omdöme kan också en sådan spelare ådömas dubbla
Mindre Straffet, Större Straffet eller Matchstraff om han fortsätter bråket.
Anm. 1 Syftet och ändamålet med denna regel är att domaren skall utdöma
Matchstraff i varje situation där anstiftaren av slagsmålet eller den som ger igen
är angripare.
Anm. 2 Domaren har försetts med mycket stor frihet i utdömandet av
bestraffningar i denna regel. Avsikten med detta är att göra det möjligt för
honom att tydligt skilja på graden av ansvar för deltagarna i bråket endera för
den som startar slagsmålet eller envisas med att fortsätta slagsmålet.
Domarens frihet att utdöma bestraffningar enl. denna regel skall användas
realistiskt.
c) Efter domarens omdöme skall Mindre Straffet eller dubbla mindre Straffet ådömas varje
spelare som anses skyldig till onödigt hårt spel.
d) Utvisning för olämpligt uppförande eller Matchstraff för olämpligt uppförande skall ådömas
varje spelare, som är utanför isen och deltager i slagsmål. Om en spelare är på isen och en är
utanför banan, skall båda anses vara på isen och dömas efter denna regel.
e) Matchstraff för olämpligt uppförande skall utdömas på varje spelare eller målvakt som
ingriper i ett pågående bråk. Detta straff är som tillägg till andra straff ådragna i samma
händelse.
Anm. För att tillämpa denna regel skall händelsen inte betraktas som
slagsmål/bråk såvida inte minst en utvisning (Mindre eller Större Straffet) har
utdömts. Efter domarens omdöme, behöver utdömandet av utvisning emellertid
inte nödvändigtvis betyda att händelsen betraktas som slagsmål/bråk.
Tillägg:
3. Varje spelare som tilldelas matchstraff i en av SOHA sponsrad eller sanktionerad match är
automatiskt avstängd till SOHA:s styrelse behandlat avstängningen under förutsättning att
straffet är utdömt enl. regel 403. Den straffade spelaren skall ges tillfälle att skriftligt yttra
sig om bestraffningen

REGEL 615 - Höga klubbor (High sticks)
Tillägg:
e) Matchstraff skall tilldelas spelare som avsiktligt försöker att skada eller avsiktligt skada
en motspelare med hög klubba.

REGEL 632 - Slag med klubba (slashing + slapshot)
Tillägg:
d) Varje spelare som använder sig av slagskott under match skall ådömas det Mindre Straffet.
Om skottet förorsakar skada på motståndaren utdömes det Större Straffet. Definition på
slagskott. Klubban förs minst 37,5 cm (15 inches) från pucken och den slås på samma sätt
som handledsslag. (Anm: Vid årsmötet 1998 nämndes att vissa domare tillåter att klubban
höjs till knähöjd och pucken sedan slås till dvs ungefär som vid rinkbandy. Detta är en form
av slagskott och ej tillåtet fastslog årsmötet.)

REGEL 636 - Speltider (Time of Match)
Följande tider rekommenderas som de mest ideala för en match. SOHA är dock medveten om
att möjligheterna till att få istid är begränsade och det blir ibland avgörande för matchtiden.
Viktigaste är dock att båda lagen är överens om matchtiden före matchen.
a) 3x20 min effektiv speltid med 10 min paus mellan varje period är idealet. Som minimal
matchtid rekommenderas 3x20 min med icke effektiv speltid och då de sista 5 min i sista
perioden spelas med effektiv tid, om ett av lagen leder med 2 mål eller mindre. 10 min paus
mellan 2:a och 3:e perioden.

REGEL 637
Tillägg:
a) Om ett oavgjort resultat inte fäller det slutliga avgörandet i en turnering avgöres matchen
på det sätt arrangören i förväg bestämt.
d) Om förlängning användes för avgörande av match skall vid matchslutet förekommande
straff avtjänas i full utsträckning.
Domartecken för ..
Kroppskontakt
"Slå den slutna vänsterhanden mot den högra öppna handflatan".
Slagskott
"En svepande rörelse med höger hand från skulderhöjd ned mot foten. Vänster hand i höfterfäst"Swedish Oldtimer's Hockey Association. Ansvarig utgivare: Björn Åberg, ordförande. Webbmaster: Thomas Nordlöv
E-post: soha@oldtimer.org Adress: c/o Björn Åberg, Vasag 42, 792 31 Mora Tfn: 0250-144 19 070-355 55 05